Winkelmand
✓   Duurzaam & eerlijk
✓   Gratis bezorging vanaf €50,-
✓  Gratis ruilen    

Algemene voorwaarden

Voor de algemene voorwaarden van de partners, klik hier.

Algemene voorwaarden Stricters

De vennootschap onder firma Stricters is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 75365936 en is gevestigd aan de Aleidisstraat 18A, 3021 SK te Rotterdam hierna: Stricters, de aanbieder van de Website https://www.stricters.com/ . Door de Website te bezoeken, gaat Gebruiker akkoord met deze algemene en gebruiksvoorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Stricters worden aangeboden.

Stricters heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Stricters raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Website, deze gebruiksvoorwaarden geregeld door te nemen ingeval van wijzigingen.

Definities

1. Aanbod: het productaanbod van de Partner dat door de Gebruiker via de Website bij de Partner kan worden besteld.

2. Bestelling: een bestelling van Gebruiker via de Website van de door de Gebruiker gekozen product(en).

4. Diensten: het ter beschikking stellen van de Website, en het publiceren van het Aanbod ten behoeve van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

5. Gebruiker: de natuurlijke persoon die de Website bezoekt en/of producten van Partner afneemt via de Website.

6. Koopovereenkomst: de overeenkomst op afstand die tot stand komt tussen Partner en Gebruiker ten behoeve van de aanschaf van producten van Partner.

7. Partner: het bedrijf dat via de Website producten aan Gebruikers aanbiedt.

8. Website: http://www.stricters.com.

9. Tropisch regenwoud beschermingsdienst: de aan Stricters gekoppelde acties om de bescherming van gronden en bossen te realiseren.

Toepasselijkheid en Aanvullende voorwaarden

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassingen op alle Diensten die Stricters aanbiedt.

2. Stricters is niet verantwoordelijk voor het productaanbod dat door Partner wordt aangeboden. Naast deze voorwaarden, zijn de algemene en/of leveringsvoorwaarden van de Partner die het product aanbiedt van toepassing indien Gebruiker een product via de Website besteld. Gebruiker dient deze algemene voorwaarden en de leveringsvoorwaarden van Partner te lezen en akkoord te gaan alvorens de bestelling bij de Partner geplaatst wordt.

3. Door het plaatsen van een bestelling bij Partner, en deze bestelling via Stricters te betalen, komt er een Koopovereenkomst op afstand tot stand tussen Gebruiker en Partner.

4. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij in zijn account plaatst. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

5. Eventuele (inkoop) voorwaarden van Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1 het Aanbod

1. Stricters publiceert het Aanbod van en namens de Partners die aangesloten zijn op de Website. De in het Aanbod vermelde informatie is afkomstig van de betreffende Partner. Stricters is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige fouten in de door de Partner aangeleverde informatie in het Aanbod. Hieronder wordt tevens verstaan, maar is niet beperkt tot afbeeldingen, omschrijvingen van het product of prijzen.

2. Het aanbod bevat een omschrijving van het aangeboden Product. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Gebruiker in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding jegens Stricters. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).

3. Levertijden en Termijnen vermeldt in het Aanbod zijn indicatief en geven Gebruiker bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2  Koopovereenkomst met Partner

1. Stricters biedt uitsluitend een Website aan waar Gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen invloed op de afspraken, of de uitvoering van de Koopovereenkomst tussen Gebruiker en Partner. Indien Gebruiker een product besteld van Partner, dient Gebruiker voor het sluiten van de Koopovereenkomst de algemene- en/of leveringsvoorwaarden van de Partner te lezen en daarmee akkoord te gaan.

2. De Partner is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de Koopovereenkomst tussen Gebruiker en Partner. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste en volledige informatie aan de Partner. Eventuele gevolgen van de onjuistheid en/of onvolledigheid hiervan komt voor rekening en risico van de Gebruiker.

3.Gebruiker kan via het bestelproces bij Stricters een bestelling plaatsen voor een door Partner aangeboden Product. Nadat de bestelling is betaald ontvangt Gebruiker een orderbevestiging van Stricters, uit naam van Partner. Vervolgens wordt er een verzendbevestiging van het product verzonden aan Gebruiker zodra de desbetreffende Partner het betreffende product heeft verzonden aan Gebruiker. De desbetreffende Partner is verantwoordelijk voor de verzending van het product. Partner verbindt zich jegens Gebruiker om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

4. Gebruiker heeft het recht om de Koopovereenkomst op afstand met Partner te herroepen, binnen de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen na ontvangst van het product. Producten die wegens hygiënische redenen, niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

5. Ingeval van herroeping van de Koopovereenkomst, dient Gebruiker via deze pagina contact op te nemen met Stricters om het herroepingsformulier van de betreffende Partner te gebruiken. Gebruiker is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Gebruiker zelf, is Gebruiker zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.  Stricters erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Gebruiker. Partner zal de retournering van het product met Gebruiker afhandelen. De kosten van retourzending komen voor rekening van Gebruiker.

Artikel 3  Herroepingsrecht en retournering van producten

1. Ingeval van herroeping van de Koopovereenkomst door Consument, zal Stricters de retournering per e-mail bevestigen aan zowel de Consument als de betreffende Partner. Stricters vergoedt namens Partner alle betalingen van de Consument die zij heeft ontvangen, inclusief eventuele leveringskosten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument aan Stricters de herroeping meldt.  Stricters mag wachten met terugbetaling tot Partner het Product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welke situatie zich eerder voordoet.

2. Indien Gebruiker gebruik wenst te maken van het retourbeleid heeft Gebruiker zich te houden aan de volgende instructies.

Alle artikelen op ons platform hebben een retourtermijn van 14 dagen vanaf de dag dat het artikel door jou is ontvangen. Je zal het artikel terug moeten sturen waarna je het geld teruggestort krijgt. Wanneer je een artikel wil ruilen, dan vermeld je bij het aanmelden van je retour dat je het product wil ruilen en geef je vast aan voor welk artikel. Vervolgens stuur je het artikel terug en plaats je een nieuwe bestelling. Als je een artikel terugstuurt, zal dit artikel ongedragen (voor zover mogelijk), onbeschadigd en voorzien van alle geleverde labels en stickers moeten zijn. Indien mogelijk wordt het artikel teruggezonden in de originele verpakking.

Retourneer je artikel rechtstreeks naar de leverancier via de volgende instructies:

  1. Iedere retourzending wordt gestart vanuit jouw account. Wanneer je ingelogd bent, zal je via de retourbutton in jouw account het artikel moeten selecteren dat je wil retourneren. Wanneer je meerdere artikelen wil retourneren, vink je deze verschillende artikelen aan.
  2. Vervolgens krijg je een mail in je mailbox van het mailadres dat gekoppeld is aan jouw account. In deze mail zie je één of meer artikelen die je wil retourneren, een retourformulier en een gefrankeerd DHL-verzendlabel van de bijbehorende partner. Als je artikelen van verschillende leveranciers hebt aangevinkt, ontvang je per leverancier een aparte mail.
  3. Print het retourformulier en het verzendlabel uit. Vul het retourformulier in en voeg deze toe in het pakketje. Plak ten slotte het verzendlabel op het pakketje van de desbetreffende leverancier.
  4. Breng je pakketje(s) naar een DHL afleverpunt bij jou in de buurt. Zodra de desbetreffende partner naar ons communiceert dat het artikel in goede orde is ontvangen, laten wij dit direct weten en storten we het aankoopbedrag zo snel mogelijk terug. We zullen de extra kosten van de oorspronkelijke verzending ook terugstorten indien je deze betaald hebt en je de gehele bestelling retour stuurt.

Kosten ruilen

Het verzendlabel van je retourzending wordt gefrankeerd naar je opgestuurd en is daarmee vooraf betaald. Het ruilen van artikelen is kosteloos bij Stricters en er zullen dan ook geen kosten in rekening worden gebracht voor het verzendlabel. Let wel op dat je bij het aanmelden van je retour vermeldt dat je het product wil ruilen.

Kosten retourneren

Voor retourzendingen houden we €3,95 in op het terug te storten aankoopbedrag. De kosten van de retourzending delen we met jou omdat we overbodige bestellingen willen voorkomen en daarmee onnodige CO₂-uitstoot en verspilling willen beperken.

* Als je binnen één bestelling artikelen van verschillende partners wil retourneren, dan zullen de totale kosten voor jou nooit hoger zijn dan €3,95.

Artikel 4  Klachtenbehandeling producten

Ingeval van vragen en/of klachten over het product, kan Gebruiker contact opnemen met de klantenservice van Stricters of de desbetreffende Partner waarvan Gebruiker het product heeft aangeschaft. Stricters zal hierbij als tussenpersoon optreden, maar nimmer als een vertegenwoordiger van Partner. Stricters is op geen enkele manier betrokken bij de uitvoering van de Koopovereenkomst, noch is zij verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige gebreken in of aan het product aangeboden door Partner.

Artikel 5 Betaling

1. Gebruiker kan door middel van het online betalingssysteem op Stricters de betaling verrichten (aan Partner), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Stricters is door Partner geautoriseerd om de (online) betaling van Gebruiker in ontvangst te nemen, tenzij het aanbod een andere betalingsmogelijk weergeeft. Ingeval er betaling heeft plaatsgevonden via de Website, zal Stricters de overeenkomst tussen Gebruiker en Partner schriftelijk, althans per e-mail, bevestigen aan Gebruiker. Gebruiker zal tevens een pakbon/factuur ontvangen van haar bestelling.

2. Wanneer Gebruiker in de uitoefening van beroep of bedrijf niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor door Stricters gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Gebruiker in verzuim. Wanneer Gebruiker zijnde een Consument niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor door Stricters gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Gebruiker eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen alvorens zij in verzuim raakt. Voorgenoemde aanmaning bevat tevens een opgave van de buitengerechtelijke kosten en verdere gevolgen van het intreden van het verzuim indien zij niet binnen 14 dagen alsnog aan haar verplichting(en) voldoet.

3. Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal Stricters zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

4. Indien Stricters meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Gebruiker.

Artikel 6 Overmacht

1. Stricters is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) natuurrampen, (vii) oorlog en terroristische aanslagen, (viii) algemene vervoersproblemen, (ix)  werkstakingen in het bedrijf van Stricters en (x) overige situaties die naar het oordeel van Stricters buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Stricters heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Stricters haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 7 Beperking van aansprakelijkheid

1. Stricters biedt uitsluitend een Dienst in de vorm van een Website aan waar Consument gebruik van kan maken en biedt nimmer garanties tot het gebruik van haar Diensten. Stricters sluit voor zover een wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, alle aansprakelijkheid uit jegens Consument indien er sprake is van storing, overmacht, onderhoud, onjuiste informatie in het Aanbod, gebrekkige producten van Partner of een onjuiste uitvoering van de Koopovereenkomst door Partner behoudens opzet of grove schuld van Stricters.

2. Gebruiker vrijwaart Stricters vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Website voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Stricters.

3. Stricters is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de Koopovereenkomst door Partner.

4. Stricters is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Website of die van gelinkte websites.

5. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Stricters jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade van Gebruiker, doch ten hoogste tot 500,- euro, althans tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering per gebeurtenis per jaar maximaal wordt uitgekeerd. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

6. In geen geval is Stricters is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.

7. Stricters staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Stricters verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Stricters is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Stricters aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.

9. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Stricters vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Stricters. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Stricters dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

10. Gebruiker vrijwaart Stricters voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Gebruiker toe te rekenen zijn.

Artikel 8 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

Stricters gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Diensten van Stricters, ten behoeve van de uitvoering van de Koopovereenkomst. Stricters zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de Privacy statement van Stricters.

Artikel 9   Intellectuele eigendomsrechten

Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Stricters, alsmede op de goede naam van Stricters. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Stricters waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij Stricters en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.

Artikel 10 Compensatie Co2 uitstoot en Tropisch regenwoud beschermingsdienst

1. Stricters verzorgt een ruime compensatie voor de Gebruiker betreffende de emissie uitstoot die ontstaan is bij de productie en het transport van een product dat via de Website door Partner verkocht wordt. De bovengenoemde compensatie is vastgesteld op 15 kg CO2-eq per verkocht product. De emissie uitstoot wordt gerealiseerd door de aankoop en afschrijving van certificaten die onder de Europese wet- en regelgeving rechtsgeldig gebruikt kunnen worden voor de compensatie. Stricters streeft er naar om de certificaten zo spoedig mogelijk na de verkoop van een product aan te kopen en af te schrijven. Gebruiker wordt geen eigenaar van deze certificaten.

2. Indien de emissie uitstoot die ontstaan is bij de productie en het transport van een Product de compensatie van 15 kg CO2-eq, vrijwaart Gebruiker Stricters voor alle schade ten gevolge van deze overstijging.

3. Stricters zal handelingen uitoefenen om de Tropisch regenwoud beschermingsdienst mogelijk te maken. De Gebruiker wordt op geen enkele geen wijze eigenaar van de Tropisch regenwoud beschermingsdienst, noch heeft de Gebruiker iets te zeggen over de uitvoering daarvan. De Tropisch regenwoud beschermingsdienst kan daarmee ook niet door Gebruiker overgedragen worden aan derden. Behoudens opzet en/of aan opzet grenzende roekeloosheid van Stricters, is Stricters op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard dan ook, geleden door de Gebruiker in verband met het aanbieden van de Tropisch regenwoud beschermingsdienst door Stricters.

Artikel 11 Gebruik van de Website en account

1. Stricters staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Stricters streeft ernaar om zich in te spannen om de Website en de toegang tot de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor volledige beschikbaarheid van de Website. Stricters is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website op te schorten. Stricters is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.

2. De Gebruiker dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen om gebruik te maken van de Website: 

  • de Gebruiker dient een klantaccount bij Stricters te hebben;
  • de Gebruiker is minimaal 18 jaar oud;
  • de Gebruiker is per e-mail bereikbaar.

3. Indien een Gebruiker zijn/haar klantaccount en de daarbij behorende Gebruikersgegevens wil verwijderen, dan is de Gebruiker gerechtigd om contact op te nemen met Stricters die het klantaccount en de daarbij behorende Gebruikersgegevens na het verzoek zal verwijderen.

4. Stricters is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor producten van Partners niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.

5. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Stricters raadt de Gebruiker dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.

6. Het account is strikt persoonlijk en de Gebruiker is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.

7. De Gebruiker verklaart in overeenstemming te handelen met deze Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

8. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

9. De Gebruiker is/wordt op geen enkele wijze rechtmatige eigenaar van de Tropisch regenwoud beschermingsdienst (mogelijk) zichtbaar in het klantaccount. De Tropisch regenwoud beschermingsdienst is daarmee ook niet door een Klant over te dragen aan derden.

10. Ten aanzien van het gebruik van het account worden in aanvulling daarop de volgende eisen gesteld:

– Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de huisregels en gebruiksvoorwaarden van Stricters. Stricters is gerechtigd Gebruiker de toegang tot de Dienst tijdelijk te ontzeggen indien Gebruiker niet langer aan de eisen mits Stricters Gebruiker in gebreke heeft gesteld en Gebruiker het gebrek niet binnen de door Stricters gestelde termijn heeft hersteld voor zover het gebrek redelijkerwijze voor herstel in aanmerking komt.

– Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van haar account. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende voorwaarden te houden en dient zich te onthouden van:

  1. Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Stricters, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
  2. Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma’s waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Stricters of eventuele andere Gebruikers hindert of schade toebrengt.

–  Indien Gebruiker enige van bovengenoemde gedragingen vertoont dan wel anderszins schade veroorzaakt of enige handelingen verricht waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit schade toebrengt aan de website of de servers (van Stricters)  en hiervoor (reeds) door Stricters gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft Stricters het recht om Gebruiker permanent de toegang te weigeren, zonder te zijn gehouden tot vergoeding van enige schadevergoeding aan Gebruiker.
–  Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van de apparatuur waarop zij de Website gebruikt, beveiliging van inloggegevens en meer. Indien Gebruiker content, gegevens en informatie op de Website van Stricters plaatst, komt het gebruik en de inhoud van deze content voor de rekening en risico van Gebruiker. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor alle gegevens, informatie en content die hij op de Website plaatst of laat plaatsen.

Artikel 12   Geschilbeslechting

1. Op de rechtsverhouding tussen Stricters en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.

3. Alle geschillen tussen Stricters en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Rotterdam 29 oktober 2019